Regulamin Wspólnoty

REGULAMIN WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

Nieruchomości położonej w Krakowie, przy ul Wesele,
 
 

Postanowienia ogólne.

§ 1
1. Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład nieruchomości położonej w Krakowie, przy ul. Wesele tworzy wspólnotę Mieszkaniową, zwaną dalej Wspólnotą, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali /Dz. U Nr 80 poz. 803 z 2000 r./
2. Władzę uchwałodawczą we Wspólnocie stanowią właściciele lokali podejmujący decyzję przekraczające zwykły zarząd w trakcie zebrań ogółu właścicieli – rocznego lub nadzwyczajnych.
3. Dokumentem poświadczającym prawo własności lokalu jest wypis z księgi wieczystej albo umowa notarialna kupna lokalu wraz z zaświadczeniem o złożeniu wniosku o dokonanie wpisu do księgi wieczystej.
§ 2
Wspólnota może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.
§ 3
1. Udział właściciela lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu.
2. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
§ 4
1. Zarządzanie nieruchomością wspólną w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali i sprzedaży, zawartej w formie aktu notarialnego, zostało powierzone Spółce Set Estates Adres: 31-505 Kraków, ul. Ariańska 15 zwanej dalej Zarządcą.
2. W razie sukcesywnego wyodrębniania lokali, przyjęty przez dotychczasowych Współwłaścicieli sposób zarządu nieruchomością wspólną odnosi skutek także do kolejnego nabywcy lokalu.
3. Zmiana ustalonego sposobu zarządu nieruchomością wspólną, o którym mowa w ust. 1 § 4niniejszego regulaminu, może nastąpić na podstawie uchwały Właścicieli lokali, zaprotokołowanej przez notariusza.
 
 
Prawa i obowiązki właściciela.
 
§ 5
1. Wszystkim współwłaścicielom nieruchomości przysługują takie same uprawnienia. Odnosi się to również do ich obowiązków.
2. Współwłaściciel nieruchomości wspólnej ma prawo korzystania z niej w takim samym zakresie, w jakim nie narusza to praw innych współwłaścicieli.
3. Współwłaściciele lokali są zobowiązani do przestrzegania regulaminu porządku domowego wprowadzonego uchwałą Wspólnoty.
§ 6
1. Właściciel lokalu ma prawo do czerpania dochodów i innych pożytków z tego lokalu – z zastrzeżeniem, że lokal będzie wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Dochody i inne pożytki z nieruchomości wspólnej przypadają współwłaścicielom proporcjonalnie do ich udziałów. W pierwszej kolejności pożytki przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania nieruchomości wspólnej.
§ 7
1. Właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu oraz uczestniczy w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej.
2. Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności:
a/ wydatki na remonty i bieżącą konserwację;
b/ opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody, w części wspólnej, oraz antenę zbiorczą i domofony;
c/ ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli lokali;
d/ wydatki na utrzymanie porządku i czystości;
e/ wynagrodzenie zarządcy;
3.Wyodrębniony fundusz remontowy Wspólnoty powstaje z zaliczek wnoszonych przez właścicieli lokali. Środki zgromadzone na funduszu remontowym mogą być wykorzystywane na podstawie uchwały Wspólnoty, z uwzględnieniem postanowień zawartych w ust. 8 i 9 § 7 niniejszego regulaminu.
4. Na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i fundusz remontowy właściciele uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
5. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Wspólnoty albo do kasy Zarządcy.
6. Od zaległości w uiszczaniu opłat, o których mowa w ust. 4 § 7 niniejszego regulaminu, będą naliczane odsetki ustawowe.
7. W przypadku podwyższenia przez dostawców cen za usługi oraz opłat wpływających na wysokość kosztów zarządu, opłata należna od właścicieli lokali ulegnie od dnia podwyżek proporcjonalnemu wzrostowi. O każdej regulacji Zarządca powiadomi właścicieli lokali.
8. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac przekraczających zakres bieżącej konserwacji, Zarządca może samodzielnie podjąć decyzję o wykonaniu robót i pokryciu z funduszu remontowego, z jednoczesnym powiadomieniem właścicieli lokali tworzących wspólnotę.
9. Zarządcy przysługuje prawo zaspokajania z funduszu remontowego wszelkich ciążących na Wspólnocie, jak również na poszczególnych jej członkach, zobowiązań z tytułu wykonywania zarządu. Nie zwalnia to Zarządcy z obowiązku dochodzenia w postępowaniu sądowym zapłaty tych należności, w celu uzupełnienia funduszu remontowego.
§ 8
1. Na żądanie Zarządcy właściciel lokalu jest zobowiązany zezwalać na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej.
2. Właściciel lokalu ma obowiązek podania Zarządcy swojego adresu do korespondencji. Właściciel, który nie powiadomił Zarządcy o zmianie miejsca pobytu lub adresu do korespondencji, ponosi odpowiedzialność za szkody, jakie mogą wynikać z braku takiej informacji.
 
Prawa i obowiązki Zarządcy.
§ 9
1. Zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali – podejmuje decyzje samodzielnie we wszystkich czynnościach w zakresie zwykłego zarządu.
2. Do podjęcia przez Zarządcę czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca Zarządcy pełnomocnictwa, w formie prawem przewidzianym.

 

REGULAMIN PORZĄDKU  DOMOWEGO I FUNKCJONOWANIA

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY UL. WESELE

 

1. Wspólnota Mieszkaniowa działa na podstawie przepisów ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku, Dz.U.z 2000 roku nr 80, poz. 903, z późn. zm.).
Niniejszy regulamin reguluje kwestie nie ujęte lub niedostatecznie sprecyzowane w tej ustawie oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach.

2. Budynek i jego otoczenie oraz wszelkie urządzenia techniczne trwale z nim związane są wspólną własnością członków Wspólnoty Mieszkaniowej.
Dbałość o należyte jego użytkowanie, jak również utrzymanie w stanie niepogorszonym jest obowiązkiem wszystkich współwłaścicieli.

3. Członek Wspólnoty, jako współwłaściciel nieruchomości wspólnej ma prawo do korzystania z niej w takim zakresie, w jakim nie narusza to praw innych współwłaścicieli.

4. Wywieszanie jakichkolwiek reklam, szyldów i tablic reklamowych na nieruchomości może nastąpić wyłącznie po  zawarciu  umowy ze wspólnotą mieszkaniową, która regulować będzie kwestie związane z przywróceniem nieruchomości do stanu pierwotnego po ich demontażu. Wspólnota mieszkaniowa pobiera opłaty za udostępnienie nieruchomości do montażu tych urządzeń.

5. W obrębie budynku i na terenie posesji należy ograniczać zbędne hałasy (TV, radia, magnetofony, silniki samochodowe). Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22:00-06:00.

6. Właściciele lokali zobowiązani są do ich należytej konserwacji oraz do dokonywania w nich bieżących remontów we własnym zakresie, nie naruszając przy tym ogólnej substancji budynku i nie powodując zagrożeń pozostałych współwłaścicieli.

7. Właściciele są zobowiązani do umożliwienia wstępu do lokali osobom upoważnionym przez wspólnotę mieszkaniową w celu sprawdzenia stanu urządzeń i przeprowadzenia doraźnych napraw a także dokonania odczytów, sprawdzenia stanu technicznego liczników wody oraz ciepłomierzy.

8. Niedozwolone jest samowolne wchodzenie na dachy.

9. W imię dbałości o ogólne koszty utrzymania nie należy pozostawiać zbędnego oświetlenia klatek schodowych i garaży.

10. Niedozwolone jest zastawianie klatek schodowych i korytarzy dużymi przedmiotami utrudniającymi korzystanie z tych pomieszczeń przez innych użytkowników.

11. Skrzynki na kwiaty, doniczki itp. umieszczane na oknach i balkonach, powinny być należycie zabezpieczane przed wypadnięciem. Podlewanie kwiatów powinno odbywać się w taki sposób, aby woda nie przeciekała na niższe kondygnacje.

12. Trzepanie dywanów i chodników dozwolone jest  tylko w miejscu do tego przeznaczonym.

13. Zabrania się palenia papierosów na klatkach schodowych i w innych pomieszczeniach wspólnego użytkowania.

14. Ze względu na bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne niedozwolone jest wystawianie worków ze śmieciami na klatkach schodowych.

15. Właściciel dokonujący wymiany drzwi do lokalu, wymiany okien obowiązany jest przywrócić nieruchomość wspólną do stanu pierwotnego.

16. Zabroniona jest ingerencja w kanały wentylacyjne obiektu bez uzyskania pozytywnej opinii kominiarskiej oraz zgody wspólnoty mieszkaniowej.

17. Obowiązuje absolutny zakaz parkowania /postoju/ w tunelu garażowym i przed bramami wjazdowymi.

18. Dłuższe niż przez 5 dni parkowanie samochodów nie należących do mieszkańców budynku na terenie zamkniętym, należy każdorazowo zgłosić portierowi.

19.  Zabrania się zastawiania dojazdu do transformatora i boksów śmietnikowych.

20. Dbałość o estetykę i ekologię otoczenia jest obowiązkiem wszystkich mieszkańców i użytkowników nieruchomości, dlatego też właściciele psów powinni zadbać, aby zwierzęta nie niszczyły zieleni i nie zanieczyszczały trawników.

21. Sadzenie drzew i krzewów może odbywać się tylko zgodnie z ustalonym planem urządzenia zieleni.

22. Zabrania się najeżdżania samochodami na trawniki i krawężniki.

 

Obowiązki portiera

1. Pełnienie dyżurów z obowiązkiem obchodu terenu z częstotliwością minimum co godzinę, a w nocy minimum co pół godziny, co najmniej co drugi obchód winien odbywać się po zewnętrznej linii osiedla.

2. Portier zobowiązany jest dopilnować zamknięcia bram wjazdowych oraz bram do garaży podziemnych; stwierdzenie niedomkniętej bramy wjazdowej lub garażowej uważane będzie za nie dokonanie obchodu.

3. Portier ma obowiązek włączać i wyłączać oświetlenie wiatrołapów i klatek schodowych oraz numerów porządkowych osobiście odpowiednio w momencie zmroku i świtu.

4. Portier ma obowiązek nosić plakietkę identyfikacyjną.

5. Przebieg dyżuru powinien być opisany w książce dyżurów.

6. W przypadku zaistnienia zdarzeń wymagających interwencji portier ma obowiązek powiadomić odpowiednie służby zgodnie z ich kompetencjami.

7. Telefon komórkowy powinien nosić portier przy sobie w czasie obchodu, brak kontaktu telefonicznego uważany będzie za przerwę w pełnieniu dyżuru.

Telefon do portiera: 0692 480 396

Leave a reply

Blue Captcha Image Refresh

*